Prof.Dr.Kenan ÇELİK

Kişisel Web Sayfası

AKADEMİK

Anasayfa » AKADEMİK
share on facebook  tweet  share on google  print  

AKADEMİK

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

A KİTAPLAR
(E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Trabzon, Ekim 1998.
2 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), İktisada Giriş, 2.Baskı, Akademi Yayınevi, ISBN: 975-96369-8-0, Trabzon, Eylül 2000
3 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), Mikro İktisada Giriş, Akademisyen Yayınevi, ISBN: 975-92793-1-2, Rize, Eylül 2002
4 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), Makro İktisada Giriş, Derya Kitabevi, Şubat, 2005.
5 (C.KALAYCI ile birlikte), Kafkasya’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı:1992-1997, KTÜ Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama Merkezi Yayını, KTÜ Genel Yayın No:207, Rektörlük Yayın No:4, Merkez Yayın No:2002/1, ISBN:975-6983-24-8, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, Ekim 2002.
6 (S.OVALI ile birlikte), TRACECA Projesi ve Türkiye Üzerine Sosyo-Ekonomik Etkileri, KTÜ Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama Merkezi Yayını, Merkez Yayın No:2004/1, Karadeniz Teknik Üniversitesi Matbaası, Trabzon, 2007.
7 Uluslararası İktisat, Birinci Baskı,  ISBN:975-8053-52-3, Derya Kitabevi,Trabzon, 2004
8 Uluslararası İktisat, İkinci Baskı, ISBN: 975-8053-63-9, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005
9 (R.Yamak, Y.Küçükkale, B.Güngör ile birlikte), İktisat Soru Bankası, Derya Kitabevi, Trabzon, 2004.
10 (C.Kalaycı ve A.R.Sandalcılar ile birlikte), Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Derya Kitabevi, Trabzon, 2005
11 (Çok Yazarlı), Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım, ISBN: 975-8768-70-0, Ekin Kitabevi, Bursa, 2005
12 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), Mikro İktisada Giriş, 4.Baskı, Derya Kitabevi, Eylül, 2005.
13 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), Genel İktisada Giriş, 4.Baskı, Derya Kitabevi, Eylül, 2005.
14 (E. BOCUTOĞLU ve M. BERBER ile Birlikte), Makro İktisada Giriş, 5.Baskı, Derya Kitabevi, Mart, 2006.
15 Uluslararası İktisat, Üçüncı Baskı, ISBN: 975-8053-63-9, Derya Kitabevi, Trabzon, 2006
16 Makro İktisada Giriş, Birinci Baskı, ISBN: 978-605-5937-00-3, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2008
B TEZLER
1 Sarp Sınır Kapısının Fonksiyonları ve Ulaştırma Sektörüne Etkileri”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 1988. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi).
2 Ekonomik Entegrasyon Teorileri Açısından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (KEİB)”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 1992. (Basılmamış Doktora Tezi).
C MAKALE VE BİLDİRİLER
1 (H.ÖZYURT ile birlikte), “Türkiye-SSCB İlişkilerinde Sarp Sınır Kapısının Fonksiyonları”, Doğu Bloku Ülkelerindeki Gelişmeler ve Türkiye Ekonomisine Muhtemel Etkileri, Uluslararası Sempozyum, Atatürk üniversitesi, Erzurum, Eylül 1991, s.163-184.1992, s.112-131.
2 “Sarp Sınır Kapısının Tarihçesi”, Vakıf Rize Dergisi, Rizeliler Kültür ve Dayanışma Vakfı Yayını, Yıl:2, Sayı:5, Şubat 1992,s, 21-26,
3 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)”, Vakıf Rize Dergisi, Rizeliler Kültür ve Dayanışma Vakfı Yayını, Yıl:2, Sayı.6, Haziran 1992, s.8-13.
4 KEİB’den Beklenen Yararlar ve Mevcut Sorunlar”, Trabzon Ticaret Gazetesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yayını, Sayı: 4,Kasım 1992, s.7.
5  Entegrasyonlar Çağında Dünya’da ve Türkiye’de Patent Uygulamaları”, Yabancı Sermaye Derneği (YASED), İnceleme Yarışması, Mansiyon Ödülü, YASED Yayın No:40, İstanbul,1992
6 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi”, Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Turizm Konferansı, Trabzon,22-25 Haziran 1992, s.49-62.
7 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)’de Nüfus ve İstihdam”, KTÜ-Kafkasya ve Orta Asya Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırma Dizisi, No:1, Trabzon,1993.
8 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)”, Azerbaycan Menlik ve Kızıl elma Gazetesi, Sayı:4, s.4, 11 Mart 1993.
9 Azerbaycan Ekonomisinde Mevcut Durum”, Azerbaycan Menlik ve Kızıl Elma Gazetesi, Sayı:5, s.4, 19 Mart 1993.
10 Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Dış Ticaret”, Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 94, 13-15 Ekim 1994, KTÜ-İİBF, Trabzon, 1994, s.174-194.
11 Globalleşmenin Bölgesel Etkileri ve KEİB”, 4. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, 16-17 Haziran 1994, KTÜ-Mimarlık Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı, KTÜ Basımevi, Trabzon, 1994, s.300-321.
12 Ekonomik Entegrasyonların Ortalama Verimlilik Düzeyine Etkileri ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİB)”, II:Verimlilik Kongresi, 19-21 Ekim 1994, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, No: 54, Ankara, 1994, s. 149-161.
13 Kıyı ve Sınır Ticareti”, İGEME Dış Ticaret Eğitim Programı, 4-8 Aralık 1995, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon,1995.ss.19.
14 (H.ÖZYURT ile birlikte), “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sınır, Kıyı, Bavul Ticareti ve Turizme Etkileri”, Turizm Bakanlığı I.Turizm Şurası, Ankara, 1995
15 Türkiye-AB Gümrük Birliği ve Diğer Bölgesel Oluşumların Dış Ticaretimiz Üzerine Etkileri”, İGEME Dış Ticaret Eğitim Programı, 4-8 Aralık 1995, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1995, ss.32.
16 Rize’den Yapılan Dış Ticaret”, Vakıf Rize Dergisi, Yıl:5, Sayı:12. İstanbul, Mayıs 1996, s.39-42.
17 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi”, 1997-1998 Haftalık Seminerleri, Qafqaz Üniversitesi, Baku, Azerbaycan, 1998. s.11-26.
18 Türkiye’nin Uluslararası İktisadi Birleşme Girişimleri”, I.Dış Ticaret Haftası Dış Ticaret Eğitim Seminerleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Yayını, 5-6 Ekim 1998, Trabzon, ss.12
19 Karşılıklı Ticaret Sistemleri”, I.Dış Ticaret Haftası Dış Ticaret Eğitim Seminerleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Yayını, 5-6 Ekim 1998, Trabzon, ss.10
20 Elektronik Ticaretin Dış Ticarete Etkileri”, II.Dış Ticaret Haftası Etkinlikleri, Karadeniz İhracatçı Birlikleri Yayını, Trabzon, 12 Eylül 1999.
21 (C.KALAYCI ile birlikte), “Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü”, Journal of Qavqaz University, Vol:2, No: 2, Baku, Azerbaijan, 1999
22 (E.BOCUTOĞLU ile birlikte), “The Effects of Russian Economic Crisis on Turkish Economy: A Brief Assessment”, Journal of Qavqaz University, Vol:3, No: 1, Baku, Azerbaijan, 2000.
23 (C.KALAYCI ile birlikte), “Azeri Petrolünün Dünü ve Bugünü”, Avrasya Etüdleri, T.C.Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Yayını, Sayı:16, Sonbahar-Kış 1999, Ankara, 1999, s.105-128.
24 Bavul Ticareti”, Trabzon ve Turizm, Panel Notları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yayınları, Yayın No:3, Trabzon, Mayıs 2000, s.42-50.
25 Uluslararası E-konomi”, Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:8, Ağustos 2000, s.53-63.
26 (& C.KALAYCI), “Azerbaijan Petroleum:Past and Present”, T.R. Primeministry Turkish International Cooperation Agency, No: 16, Auatumn-Winter 1999, Ankara, 1999, p.105-128.
27 (E.BOCUTOĞLU ile birlikte), “The Retrospective and Prospective Approach to the Crossborder Economic Relations of Turkey with the Russian Federation and the Southern Caucasian States: Opportunities and Challenges”, Turkey at the Crossroads of Commercial Routes, Crossborder Economic Relations, Workshop organized by French Institute of Anatolian Studies, Georges Dumézile Institute, İstanbul, 2002.
28 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi: Dünü, Bugünü ve Geleceği”, Kafkasya’daki Sosyo-Ekonomik Değişimin Doğu Karadeniz ile Rizemize Etkisi ve Rize Deniz Hudut Kapısı I.Sempozyumu, 5 Eylül 2002, Rize.
29 (S.OVALI ile .birlikte), “TRACECA Projesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı”, The International and Regional Importance of The Baku-Tibilisi-Ceyhan Pipline International Conferance, Baku, 6-7 July 2002,
30 (C.KALAYCI ile .birlikte), “Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının Türkiye’ye Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, The International and Regional Importance of The Baku-Tibilisi-Ceyhan Pipline International Conferance, Baku, 6-7 July 2002.
31 (H.AKYAZI, A.KALÇA ve C.KALAYCI ile .birlikte), “Türkiye'nin Bilgi Toplumu Stratejileri: e-ticaret”, İzmir İktisat Kongresi, 5-9 Mayıs 2004, İzmir.
32 (S.GÜLTEKİN ile .birlikte), “Türk Tarımında Yeni Fırsatlar”, Türktarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı:171, Eylül-Ekim 2006.
D ÖZETLER
1 (S.OVALI ile .birlikte), “TRACECA Projesi ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı”, The International and Regional Importance of The Baku-Tibilisi-Ceyhan Pipline International Conferance, Baku, 6-7 July 2002, s.169-171
2 (C.KALAYCI ile .birlikte), “Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattının Türkiye’ye Ekonomik ve Sosyal Etkileri”, The International and Regional Importance of The Baku-Tibilisi-Ceyhan Pipline International Conferance, Baku, 6-7 July 2002, s.34-36.
3 (with Bayram Güngör), “Transition Performances in Central Asian Countries”, The Eighth Annual Central Eurasian Studies Conferance & The Mongolia Society Fortieth Anniversary Meeting, Abstracts of Papers, 30 March-1 April 2001, Indiana University, Bloomington, Indiana, USA, p.5.
E ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORLARI
1 (H.ÖZYURT ile birlikte), “Sarp Sınır Kapısının Fonksiyonları ve Ulaştırma Sektörüne Etkileri”, KTÜ Araştırma Fonu: 1988.115.001.1
2 (E.BOCUTOĞLU ile birlikte), “Ekonomik Entegrasyon Teorileri Açısından Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (KEİB)”, KTÜ Araştırma Fonu: 1992.115.001.1 ve MPM Destekli.
3 (E.BOCUTOĞLU ile birlikte), Türkiye-Azerbaycan Ticari İlişkileri, KTÜ Araştırma Fonu: 93.115.001.2, Trabzon, 1995.
4 (ve diğerleri ile birlikte), Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesi Kalkınma Projesi: Sektör Analizleri, KTÜ Araştırma Fonu: 93.115.001.3, 1996.
5 (E.BOCUTOĞLU ve H.İ.BULUT ile birlikte), “Trabzon’un Serbest Şehir Olması Hakkında Rapor”, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Haziran 1998, Trabzon.
6 “Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB)’nde Milli Gelir”, KTÜ-İİBF Araştırma Raporları, Fakülte Yayın No:1995/1, Trabzon.
7 “Türkiye-Azerbaycan Ticari İlişkileri”, KTÜ-İİBF Araştırma Raporları, Yayın No:1995/2, Trabzon.
F ARAŞTIRMA PROJESİ YÖNETİCİLİĞİ
1 (C.KALAYCI ile birlikte), “Uluslararası Elektronik Ticaret”, KTÜ Araştırma Fonu: 2000.115.001.1.
2 (S.OVALI ile birlikte), “TRACECA Projesi ve Türkiye Üzerine Etkileri”, KTÜ Araştırma Fonu: 2002.115.001.2.
3 (S.GÜLTEKİN ile birlikte), “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Politikaları ve Türkiye”, KTÜ Araştırma Fonu: 2003.115.001.2.
4 (P.EKİNCİ ile birlikte), “Türkiye’de Bor Mineralleri ve Dış Ticareti”, KTÜ Araştırma Fonu: 2004.115.001.2, Devam Ediyor.
G KONFERANS, SEMİNER, PANEL
1 Black Sea Economic Cooperation and its role on the relations between Turkey and Ukraine” Problems of Political Modernisation of the Pre Black Sea Countries, Round Table, Odessa National I.I. Mechnikov University, Ukraina, 24-24 Octobre 2000. (Çağrılı Konuşma)
2 “Strategies for increasing interaction and mutual understanding between frontier popolations”, Colloquy The Promotion of Transfrontier Co-Operation Between Regions, Provinces and Municipatities in The Caucasian Area, A colloquy of the concil of Europe Organized Jointly by the Governorship of Trabzon Province, Trabzon (Turkey), 23-24 June 1997.
3 “Meslek Yüksekokulu ile Beşikdüzü İlişkileri”, Panel Yöneticisi, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, Beşikdüzü/Trabzon, 16 Mart 2007.
H KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1 Entegrasyonlar Çağında Dünya’da ve Türkiye’de Patent Uygulamaları”, Yabancı Sermaye Derneği (YASED), İnceleme Yarışması, Mansiyon Ödülü, YASED Yayın No:40, İstanbul,1992
I YÜKSEK LİSANS TEZ DANIŞMANLIĞI
1 ŞENSES, Orhan, İktisadi Birleşmeler Açısından EFTA ve Türkiye İle Ticari İlişkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
2 ÇOBAN, Metin, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Ticaret, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
3 ŞENSES, Suat, Bölgeler İtibarıyla Tüketim Fonksiyonu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996
4 KASAPOĞLU, Köksal, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımının Yapısı, Başlıca Ürünlerle Mukayesesi ve Dış Ticareti, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
5 KALAYCI, Cemalettin, Türkiye’nin Kafkasya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği İmkanları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
6 SANDALCILAR, A.Rıza, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
7 OVALI, Serap “TRACECA Projesi ve Türkiye Üzerine Etkileri”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
8 EKİNCİ, Pınar, “Türkiye’de Bor Mineralleri ve Dış Ticareti”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2005.
İ DOKTORA TEZ DANIŞMANLIĞI
1 KALAYCI, Cemalettin, “Uluslararası Elektronik Ticaret”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2004
2 GÜLTEKİN, Sadettin, “Dünya Ticaret Örgütü Tarım Politikası ve Türkiye”, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, 2005
3 OVALI, Serap, "Türkiye-AB Tarım Sektörünün Uyumu", KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon, (Devam ediyor)
J ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI JÜRİ ÜYELİKLERİ
1 KIZILIRMAK, İsmail, Trabzon Meslek Yüksek Okulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı.
2 FINDIKÇI, Aydın, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ABD.
3 BEŞKAYA, Ahmet, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Uluslararası İktisat ve İktisadi Gelişme ABD
4 MUTLU, Fegan, Turizm Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi.
5 OVALI, Serap, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar, Muhasebe Programı, Öğretim Görevlisi.
6 OKUTAN, Şadiye, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Öğretim Görevlisi.
7 ŞAHİN, Yaşar, Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar, Pazarlama Programı, Öğretim Görevlisi.
K YÜKSEK LİSANS TEZİ JÜRİ ÜYELİKLERİ
1 ÖZ, Mehmet, Serbest Bölge Faaliyetleri ve Trabzon Serbest Bölgesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
2 ZIRH, Banu, Serbest Bölgeler ve Trabzon Serbest Bölgesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993.
3 KURTOĞLU, Kenan, Hastanelerde Bütçe Faaliyetleri ve Hizmet Maliyetlerinin Hesaplanması, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
4 TUĞ, Şerafettin, İkizdere İlçesi’nde Emek Piyasasının Yapısı ve Göçle ilişkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
5 ŞENSES, Orhan, İktisadi Birleşmeler Açısından EFTA ve Türkiye İle Ticari İlişkileri, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
6 GÜNGÖR, Bayram, Gümrük Birliği’ne Giderken Türk Otamobil Sanayii’nin İç Talep Yapısı ve Rekabet Gücü Üzerine Bir Araştırma (1980-1993), Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
7 BİLGİN, İsmail, Petrol İstasyonlarının Temel Ekonomik Problemlerinin Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
8 ÇOBAN, Metin, Doğu Karadeniz Trabzon Alt Bölgesinde Ticaret, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
9 ŞENSES, Suat, Bölgeler İtibarıyla Tüketim Fonksiyonu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
10 ÖZDOĞAN, Aydın, Türkiye Yaş Meyve ve Sebze İhracatında Karşılaşılan Paketleme, Standardizasyon, Depolama ve Taşıma Sorunları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
11 İŞÇİ, Fahrettin, Türkiye’de Bölgesel Gelişmeyi Belirleyen Faktörlerin Analizi:1987-1993 Dönemi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
12 KASAPOĞLU, Köksal, Doğu Karadeniz Bölgesinde Çay Tarımının Yapısı, Başlıca Ürünlerle Mukayesesi ve Dış Ticareti, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
13 KALAYCI, Cemalettin, Türkiye’nin Kafkasya ile Ekonomik ve Ticari İşbirliği İmkanları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
14 SANDALCILAR, A. Rıza, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Bölgesinin Sosyo-Ekonomik Analizi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
15 AYAN, Nebahat, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Coğrafik Dağılımını Belirleyen Faktörler, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
16 KURTARAN, Melike, Euro’ya Geçiş, Euro’nun Finansal Piyasalara Etkisi ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
17 KURTARAN, Ahmet, Doğrudan Yabancı Yatırım Kararları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
L DOKTORA TEZİ JÜRİ ÜYELİKLERİ
1 GÜNGÖR, Bayram, Türkiye ile Yeni Türk Cumhuriyetlerini Ekonomik Entegrasyonu Üzerine Bir Deneme, KTÜ-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 1999.
M DOKTORA YETERLİLİK JÜRİ ÜYELİKLERİ
1 Cemalettin Kalaycı
2 Sadettin Gültekin
3 Uğur Sivri
4 Murat Çetin,
5 Tolga Yavuz
6 Serap Ovalı
N TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ
1 Cemalettin Kalaycı
2 Sadettin Gültekin
3 Murat Çetin
4 Serap Ovalı
O VERDİĞİ DERSLER
1 ULUSLARARASI İKTİSAT-I (İKTİSAT BÖLÜMÜ)
2 ULUSLARARASI İKTİSAT-II (İKTİSAT BÖLÜMÜ)
3 ULUSLARARASI İKTİSAT(EKONOMETRİ BÖLÜMÜ)
4 ULUSLARARASI İKTİSAT  (ÇALIŞMA EKON. BÖLÜMÜ)
5 ULUSLARARASI İKTİSAT (ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ)
6 ULUSLARARASI İKTİSAT (MALİYE BÖLÜMÜ)
7 ULUSLARARASI EKONOMİKANALİZ (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-YÜKSEK LİSANS PROGRAMI)
8 ULSLARARASI İKTİSATTA SEÇME KONULAR (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-DOKTORA PROGRAMI)
9 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-DOKTORA PROGRAMI)
10 ULUSLARARASI E-TİCARET (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-DOKTORA PROGRAMI)
11 İKTİSADİ BİRLEŞMELER TEORİSİ (İKTİSAT BÖLÜMÜ)
12 AVRUPA BİRLİĞİ (İKTİSAT BÖLÜMÜ)
13 İKTİSAT TEORİSİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ
14 ULUSLARARASI ULAŞTIRMA  (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-DOKTORA PROGRAMI)
15 GÜMRÜK REJİMLERİ (SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ-DOKTORA PROGRAMI)
16 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ (TMYO)
17 İKTİSADA GİRİŞ (GMYO)
18 MİKRO İKTİSAT (İŞLETME BÖLÜMÜ)
P DERGİ HAKEMLİKLERİ
1 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ISSN: 1307-9859 
2 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
R DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ
1 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ISSN: 1307-9859